Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας για το σχολικό έτος 2022-2023

Εισαγωγή

Με τον όρο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου

εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις, για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο της σχολικής μονάδας.

Σκοπός του είναι η δημιουργία και διατήρηση κλίματος αμοιβαίου σεβασμού στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων, ώστε να εξασφαλίζονται όλες οι συνθήκες που καθιστούν το σχολείο δημιουργική κοινότητα μάθησης και ασφαλές περιβάλλον για την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών, τη διαφύλαξη της σωματικής τους ακεραιότητας και τη συναισθηματική ηρεμία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.

Ο Κανονισμός συνάδει με την εκπαιδευτική νομοθεσία για τη λειτουργία των δημόσιων Σχολείων, ενσωματώνει αποδεκτές παιδαγωγικές αρχές και είναι προσαρμοσμένος στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του Σχολείου και τα χαρακτηριστικά της τοπικής κοινότητας.

Σύνταξη, έγκριση και τήρηση του Κανονισμού

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση της Διευθύντριας του Σχολείου, με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων, καθώς και εκπροσώπου του Δήμου μας. Έχει εγκριθεί από τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη του σχολείου μας καθώς και από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας με την έναρξη του σχολικού έτους κοινοποιείται σε όλους τουs γονείς/κηδεμόνες και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Σχολείου. Για την καλύτερη αποτελεσματικότητά του συζητείται διεξοδικά με όλους τους μαθητές/ τις μαθήτριες του Σχολείου, προσαρμοσμένος στο ηλικιακό τους επίπεδο και στο επίπεδο ωριμότητάς τους.

Η ακριβής τήρησή του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής μας κοινότητας: της Διεύθυνσης του Σχολείου, των εκπαιδευτικών και του βοηθητικού προσωπικού, των μαθητών, των γονέων και κηδεμόνων.

Ο Κανονισμός επικαιροποιείται, μέσω της προβλεπόμενης από τον νόμο συμμετοχικής διαδικασίας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, ώστε να περιλαμβάνει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, να ανταποκρίνεται στις τυχόν αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας του Σχολείου και τις αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του.

1. Βασικές αρχές και στόχοι του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας

Ο Κανονισμός, περιλαμβάνει όρους και κανόνες, δικαιωμάτα και υποχρεώσεις, για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας έτσι ώστε να διαμορφώνεται στο σχολείο ένα παιδαγωγικό και διδακτικό κλίμα που διευκολύνει την απρόσκοπτη, μεθοδική και αποτελεσματική λειτουργία του.

Βασικοί στόχοι του Κανονισμού είναι οι μαθητές/μαθήτριες να διαμορφώσουν την προσωπικότητά τους, να διαπαιδαγωγηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να αποκτήσουν δεξιότητες, ικανότητες και στάσεις ζωής, όπως αυτά καθορίζονται από τα εγκεκριμένα αναλυτικά προγράμματα του Υ.ΠΑΙ.Θ.( ΑΠΣ, ΔΕΠΠΣ).

Μέσω των συμφωνημένων αρχών/κατευθύνσεων του Κανονισμού του Σχολείου μας επιδιώκεται να εξασφαλίζεται ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για να πραγματοποιείται με επιτυχία το εκπαιδευτικό έργο με την απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

2. Λειτουργία του Σχολείου

I. Διδακτικό ωράριο

Η έναρξη, η λήξη, η διάρκεια μαθημάτων του υποχρεωτικού προγράμματος και του ολοήμερου, τα διαλείμματα, ο χρόνος διδασκαλίας κάθε διδακτικού αντικειμένου καθώς και η έναρξη και λήξη του διδακτικού έτους καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις και αποφάσεις του ΥΠΑΙΘ.

Για το σχολικό έτος 2022-2023 το πρόγραμμα του σχολείου μας έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Υποχρεωτικό πρόγραμμα

 • υποδοχή των μαθητών και των μαθητριών στο σχολείο: 08.00 – 08:15.
 • έναρξη 1ης διδακτικής περιόδου: 08:15.
 • λήξη υποχρεωτικού προγράμματος- αποχώρηση μαθητών και μαθητριών: 13:15 (εξάωρο)

Ολοήμερο πρόγραμμα

(μόνο για τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου που συμμετέχουν στο Ολοήμερο)

 • έναρξη λειτουργίας των δραστηριοτήτων Ολοήμερου προγράμματος: 13:20
 • λήξη των δραστηριοτήτων Ολοήμερου προγράμματος: 16:00.

Οι γονείς/ κηδεμόνες των μαθητών και των μαθητριών που είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοήμερο πρόγραμμα δηλώνουν από την αρχή της σχολικής χρονιάς την ακριβή ώρα αναχώρησης από το σχολείο στις 15:00 ή στις 16:00.

II. Προσέλευση και αποχώρηση μαθητών/μαθητριών

Η ώρα προσέλευσης των μαθητών και μαθητριών είναι 08:00 έως 08:15.

Η έγκαιρη προσέλευση και η καλά οργανωμένη και ελεγχόμενη αποχώρηση είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση του διδακτικού έργου και την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου γενικότερα.

Οι εκπαιδευτικοί εφημερίας που είναι υπεύθυνοι, υποδέχονται τους μαθητές και τις μαθήτριες στην είσοδο του Σχολείου και οι γονείς/κηδεμόνες-συνοδοί αποχωρούν. Κατά τη διάρκεια του χρόνου προσέλευσης των μαθητών/μαθητριών κανένας επισκέπτης δεν παρευρίσκεται χωρίς άδεια στον χώρο του σχολείου. Μετά το ηχητικό σήμα (κουδούνι) στις 8.15, με ευθύνη των εφημερευόντων, κλείνει η είσοδος του σχολείου για να γίνει η πρωινή συγκέντρωση-προσευχή. Αλλόθρησκοι και ετερόδοξοι μαθητές έχουν δικαίωμα να μη μετέχουν στην πρωινή προσευχή, οφείλουν όμως να βρίσκονται στον χώρο του σχολείου όσο αυτή διαρκεί και να σέβονται την ιερότητα της στιγμής.

Στο τέλος της προσευχής, η πόρτα ανοίγει για πέντε λεπτά ακόμη με την εποπτεία του υπεύθυνου γενικών καθηκόντων, εφόσον έχει τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα, προκειμένου να προσέλθουν όσοι φτάνουν με μικρή καθυστέρηση. Τονίζεται τόσο στους μαθητές όσο και στους γονείς πως η επαναλαμβανόμενη καθυστερημένη πρωινή προσέλευση δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία του σχολείου.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες σε καμία περίπτωση δε φεύγουν από το σχολείο πριν τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόνας για να προσέλθει στο σχολείο και να συνοδεύσει το παιδί.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αποχώρησή τους περιμένουν τον γονέα/κηδεμόνα τους στην έξοδο του σχολείου. Οι γονείς/κηδεμόνες προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή των μαθητών και των μαθητριών και παραμένουν έξω από τις εισόδους του σχολείου, χωρίς να παρεμποδίζουν τη διαδικασία αποχώρησης. Κάθε καθυστέρηση στην προσέλευση των συνοδών δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών που ολοκληρώνουν το πρόγραμμά τους, αλλά και αυτών που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα. Σε περιπτώσεις δυσμενών καιρικών συνθηκών το σχολείο προβλέπει χώρους αναμονής και τροποποίηση της διαδικασίας, ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο η έκθεση γονέων και μαθητών στις καιρικές συνθήκες δίχως να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των μαθητών. Συγκεκριμένα, οι γονείς παραλαμβάνουν τους μαθητές έξω από τις εσωτερικές εισόδους (τζαμόπορτες) του σχολείου σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΤΑΞΗΕΙΣΟΔΟΣ (πόρτα)
ΑΕίσοδος 1
ΒΕίσοδος 4
ΓΕίσοδος 6
ΔΕίσοδος 3
ΕΕίσοδος 5
ΣΤΕίσοδος 2

Σημειώνεται ότι, η προσέλευση καθώς και η αποχώρηση πραγματοποιείται με την εποπτεία της Υποδιευθύντριας του σχολείου.

Τέλος, εάν κάποιος γονέας/κηδεμόνας χρειαστεί, για ειδικό λόγο να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως τη Διεύθυνση του Σχολείου.

III. Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου

Το Σχολείο μας εφαρμόζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπως αυτό ορίζεται από τις εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ και εξειδικεύεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων με ευθύνη της Διευθύντριας. Είναι αυτονόητο πως το Ωρολόγιο πρόγραμμα εφαρμόζεται πλήρως εφόσον η σχολική μονάδα στελεχωθεί με το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό.

Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται έγκαιρα για προγραμματισμένες αλλαγές που προκύπτουν στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

3. Σχολική και Κοινωνική Ζωή

Ι. Φοίτηση

Η φοίτηση των μαθητών/μαθητριών στα Δημοτικά Σχολεία είναι υποχρεωτική και εποπτεύεται από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης. Η ελλιπής φοίτηση και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, δυσχεραίνει τόσο το σχολικό έργο όσο και την πρόοδο των μαθητών/μαθητριών. Την ουσιαστική αλλά και την τυπική ευθύνη απέναντι στο σχολείο και την πολιτεία για τη φοίτηση των μαθητών, φέρουν κατά τον νόμο οι γονείς/κηδεμόνες τους.

Όσον αφορά στη συμμετοχή των παιδιών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και στις αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας για τους μαθητές των τάξεων Α’ και Δ’ σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο. Απαλλαγή από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, της Μουσικής και των Θρησκευτικών γίνεται μόνο με την προσκόμιση στη Διευθύντρια σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης και από τους δύο γονείς / κηδεμόνες.

II. Σχολικοί χώροι

Κοινός στόχος όλων είναι ο σεβασμός του σχολικού χώρου. Ο σεβασμός στα περιουσιακά στοιχεία του Σχολείου, τις υποδομές, τον εξοπλισμό αλλά και το φυσικό περιβάλλον αποτελεί βασική υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Ο Δήμος με την τακτική συντήρηση του σχολικού κτηρίου και η πολιτεία με την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού καθαριότητας συμβάλλουν στην κατεύθυνση αυτή. Με το ίδιο σκεπτικό υπάρχει φροντίδα για την ευταξία και στις σχολικές αίθουσες, καθώς είναι ο ιδιαίτερος χώρος, όπου παραμένουν και εργάζονται μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικοί πολλές ώρες. Μέριμνα όλων είναι να διατηρούνται οι χώροι καθαροί.

III. Διάλειμμα

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές/μαθήτριες βγαίνουν στο προαύλιο.

Σε περίπτωση κακοκαιρίας οι μαθητές παραμένουν στους εσωτερικούς χώρους ( διάδρομοι 1ου και 2ου ορόφου κατά τάξεις και αίθριο).

Σε περίπτωση βροχόπτωσης, κατά τη διάρκεια της πρωινής προσέλευσης οι μαθητές εισέρχονται στους εσωτερικούς χώρους του ισογείου ( αίθριο και διαδρόμους) υπό την επίβλεψη των εφημερευόντων, πλην εκείνου που είναι στην είσοδο του προαυλίου. Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων οι μαθητές παραμένουν στις αίθουσες διδασκαλίας υπό την επίβλεψη του διδάσκοντα της προηγούμενης ώρας.

Με την ολοκλήρωση κάθε διδακτικής ώρας, ο/η εκπαιδευτικός εξέρχεται τελευταίος/τελευταία, αφού κλειδώσει την αίθουσα και συνοδεύει τους μαθητές στον χώρο του προαυλίου όπου τους παραδίδει στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς. Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών και των μαθητριών στις αίθουσες ή στους διαδρόμους του σχολείου.

Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού, ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων αλλά και χρόνος ικανοποίησης βιολογικών αναγκών (φαγητό, νερό, πλύσιμο χεριών, τουαλέτα). Οι μαθητές και οι μαθήτριες αλληλοεπιδρούν, παίζουν αρμονικά και για οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσκολία αντιμετωπίζουν απευθύνονται στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στο προαύλιο.

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος δεν επιτρέπεται κανένας ανήλικος ή ενήλικος να παρακολουθεί, να συνομιλεί ή να δίνει αντικείμενα σε μαθητές και μαθήτριες του σχολείου από τα κάγκελα του προαύλιου χώρου. Εάν κάποιος γονέας επιθυμεί να δώσει φαγητό στο παιδί του, το παραδίδει σε εφημερεύοντα εκπαιδευτικό του σχολείου ή στη σχολική βοηθό, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας μαζί της.

Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα οι μαθητές/μαθήτριες προσέρχονται στους προκαθορισμένους χώρους συγκέντρωσης για κάθε τάξη, όπου τους παραλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί με τους οποίους έχουν μάθημα και τους συνοδεύουν στην αίθουσα διδασκαλίας ή στο προαύλιο σε περίπτωση που έχουν το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

IV. Διδακτικές Επισκέψεις – Σχολικές γιορτές

Οι διδακτικές επισκέψεις και οι σχολικές γιορτές είναι μέρος της σχολικής ζωής, γι΄ αυτό οι μαθητές συμμετέχουν σε αυτές εκτός αν υφίσταται σοβαρός λόγος. Οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών τις ημέρες των διδακτικών επισκέψεων παραμένουν αμετάβλητες, ενώ στις περιπτώσεις των σχολικών εορτών διαμορφώνονται σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ.

V. Σχολική εργασία

Οι μαθητές και μαθήτριες παρακολουθούν και συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή διδακτική διαδικασία και δεν παρακωλύουν το μάθημα σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών και συμμαθητριών τους για μάθηση. Για την απρόσκοπτη διεξαγωγή του μαθήματος φέρνουν μαζί τους καθημερινά τα σχετικά βιβλία και τετράδια και μόνο ό,τι είναι απαραίτητο. Όταν ανατίθεται στα παιδιά εργασία για το σπίτι (κατ’ οίκον εργασία) αυτή είναι σχεδιασμένη από τον εκπαιδευτικό της τάξης σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών. Οι κατ’ οίκον εργασίες δίνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εγκυκλίους. Οι γονείς/ κηδεμόνες εξασφαλίζουν τις απαραίτητες συνθήκες στο σπίτι, ώστε το παιδί τους να μελετά απερίσπαστο και το καθοδηγούν, μόνο αν τους ζητηθεί από το ίδιο. Στόχος είναι το παιδί να μάθει να μελετάει αυτόνομα, όσο το δυνατόν σε μικρότερη ηλικία ακολουθώντας την πορεία της φθίνουσας καθοδήγησης ώστε να δημιουργεί, να αυτενεργεί και να είναι υπεύθυνο. Οι γονείς/κηδεμόνες δεν διεκπεραιώνουν τις εργασίες του παιδιού αντί αυτού και αποφεύγουν να του προκαλούν άγχος. Η εμπιστοσύνη μεταξύ γονέων/κηδεμόνων και εκπαιδευτικών έχει κοινό στόχο την υγιή ανάπτυξη παιδιών με ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

VI. Συμπεριφορά-Δικαιώματα–Υποχρεώσεις

Η συμπεριφορά, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της Διευθύντριας και του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι μαθητές/μαθήτριες

 • Απευθύνονται στους/στις εκπαιδευτικούς και στη Διεύθυνση του Σχολείου και ζητούν τη βοήθειά τους, για κάθε πρόβλημα που τους απασχολεί και τους δημιουργεί εμπόδιο στη σχολική ζωή και πρόοδό τους.
 • Προσέχουν και διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους του Σχολείου και ενδιαφέρονται για το σχολικό κτίριο και την υλική περιουσία του. Χρησιμοποιούν με σύνεση ό,τι τους παρέχει το σχολείο ( μαρκαδόρους, σαπούνι, χαρτί υγείας, νερό) και δεν το κατασπαταλούν.
 • Διατηρούν σε καλή κατάσταση τα σχολικά τους βιβλία.
 • Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τηρούν τους κανόνες της τάξης. Συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή διδακτική διαδικασία και δεν παρακωλύουν το μάθημα, σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών/συμμαθητριών στη μάθηση.
 • Οφείλουν να έχουν καθημερινά μαζί τους στο σχολείο τα απαραίτητα βιβλία και τετράδια και ό,τι άλλο τους εξασφαλίζει την ομαλή συμμετοχή στο μάθημα.
 • Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων δεν επιτρέπεται να παραμένουν στις αίθουσες διδασκαλίας ή στους διαδρόμους ή να εισέρχονται στις αίθουσες άλλων τμημάτων.
 • Αποφεύγουν ρητά οποιασδήποτε μορφή βίας (σωματική, λεκτική ή ψυχολογική) προς τους συμμαθητές τους ή άλλο πρόσωπο.
 • Προσπαθούν να λύνουν τις αντιθέσεις ή διαφωνίες με διάλογο, ακολουθώντας διαδοχικά τα παρακάτω βήματα:
  1. Συζητούν άμεσα και ειρηνικά με αυτόν που έχουν τη διαφορά.
  2. Απευθύνονται στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό τμήματος.
  3. Απευθύνονται στη Διευθύντρια.
 • Σε περιπτώσεις που γίνονται αποδέκτες ή παρατηρητές βίαιης λεκτικής, ψυχολογικής ή και σωματικής συμπεριφοράς, ενεργούν άμεσα κάνοντας τις παραπάνω ενέργειες.
 • Συμβάλλουν στην υιοθέτηση αειφορικών πρακτικών, όπως η εξοικονόμηση ενέργειας και η ανακύκλωση υλικών.
 • Επικοινωνούν, όταν υπάρχει ανάγκη, με τους γονείς τους, μέσω των τηλεφώνων του σχολείου, αφού ζητήσουν άδεια.
 • Σέβονται με τα λόγια και τις πράξεις τους κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας.
 • Δεν φέρουν στο σχολείο πολύτιμα αντικείμενα, κοσμήματα, ή αντικείμενα επικίνδυνα για τη σωματική ακεραιότητα των ίδιων και των συμμαθητών τους.
 • Δεν επιτρέπεται να φέρουν στο σχολείο κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονικά ρολόγια και κάθε ηλεκτρονική συσκευή που διαθέτει τη δυνατότητα ηχογράφησης, λήψης φωτογραφίας και βίντεο καθώς και σύνδεσης με το διαδίκτυο. Κάθε συσκευή που εντοπίζεται θα παρακρατείται από τη Διεύθυνση και θα παραδίδεται στον κηδεμόνα του μαθητή.

Γονείς και κηδεμόνες

 • Φροντίζουν ώστε το παιδί να έρχεται έγκαιρα και ανελλιπώς στο σχολείο και να ενημερώνουν σε περίπτωση απουσίας του.
 • Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις έντυπες ανακοινώσεις, που δίνονται στους μαθητές από το σχολείο (ή αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων) και τα ηλεκτρονικά μηνύματα , που στέλνονται από τη Διεύθυνση, ώστε να ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Επίσης, επισκέπτονται τακτικά την ιστοσελίδα.
 • Συνεργάζονται αρμονικά σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και μέσω του Συλλόγου Γονέων με τη Διεύθυνση και τον Σύλλογο των Διδασκόντων για θέματα που αφορούν τους μαθητές/μαθήτριες.
 • Ενημερώνουν έγκαιρα και προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα, αν υπάρχουν, για κάθε ειδικό θέμα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους – θέματα υγείας, ειδικές εκπαιδευτικές ικανότητες ή ανάγκες, θέματα οικογενειακής και κοινωνικής κατάστασης – τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την επίδοση, τη φοίτηση και συμπεριφορά του παιδιού τους και ζητούν τη συνδρομή του σχολείου.

VII. Παιδαγωγικά μέτρα

Τα ζητήματα μη αποδεκτής συμπεριφοράς στο σχολείο αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας των γονέων/κηδεμόνων με τον εκπαιδευτικό/την εκπαιδευτικό υπεύθυνο της τάξης, τη Διευθύντρια της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο Διδασκόντων, τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου και το αρμόδιο ΚΕΔΑΣΥ προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση του θέματος. Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού.

Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από το Σχολείο για την όποια μη αποδεκτή συμπεριφορά των παιδιών τους και των ενεργειών που θα αναληφθούν. Η στενή συνεργασία σχολείου- γονέων/κηδεμόνων είναι πάντα αναγκαία και επιβεβλημένη.

VIII. Καινοτόμες πρακτικές που έχουν υιοθετηθεί στο σχολείο

Στο πλαίσιο ανάπτυξης καινοτόμων πρακτικών, το σχολείο μας συμμετέχει σε δημοτικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, που δίνουν στους μαθητές τη δυνατότητα να αξιοποιούν, αναπτύσσουν και βελτιώνουν ικανότητες, ιδέες και πρακτικές και να λαμβάνουν κίνητρα και ικανοποίηση από την καθημερινή σχολική τους εργασία.

IX. Άλλα θέματα

Προσωπικά δεδομένα

Τηρείται απαρέγκλιτα η ισχύουσα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR), επιβάλλεται η γραπτή συγκατάθεση των γονέων ως προς τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση οπτικού υλικού των παιδιών τους.

Εμβολιασμός μαθητών/μαθητριών

Σύμφωνα με την γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών υποχρεωτικά είναι όλα εκείνα τα εμβόλια που είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Ένα από τα δικαιολογητικά εγγραφής, αποτελεί και η επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

4. Επικοινωνία και Συνεργασία Γονέων/Κηδεμόνων – Σχολείου

Ι. Σημασία της επικοινωνίας και της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας

Πολύ σημαντική παράμετρος της συνολικής λειτουργίας του Σχολείου και του κλίματος που δημιουργείται είναι η επικοινωνία και η εποικοδομητική συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών και με τον Σύλλογο Γονέων. Η εμπιστοσύνη του παιδιού στο σχολείο ενισχύεται από τη θετική στάση των γονέων/κηδεμόνων προς το Σχολείο και τον/την εκπαιδευτικό.

Για οποιοδήποτε αίτημα τους οι γονείς/κηδεμόνες απευθύνονται στον δάσκαλο/στη δασκάλα της τάξης. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει κοινά αποδεκτή λύση ή συνεννόηση, απευθύνονται στη Διευθύντρια του Σχολείου.

ΙI. Διαδικασίες ενημέρωσης και επικοινωνίας Σχολείου και γονέων/κηδεμόνων

Οι συναντήσεις για ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων με τους εκπαιδευτικούς προγραμματίζονται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων:

 • Στην αρχή του διδακτικού έτους, όπου γίνεται ενημέρωση για ζητήματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.
 • Μια φορά τουλάχιστον τον μήνα σε προκαθορισμένη από τον/την εκπαιδευτικό του τμήματος ημέρα και ώρα, για θέματα που αφορούν στην αγωγή και πρόοδο των μαθητών/μαθητριών. Οι ώρες επικοινωνίας με τους διδάσκοντες κάθε τμήματος θα σταλούν εγγράφως στους γονείς από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό κάθε τμήματος.
 • Κάθε φορά που ο/η εκπαιδευτικός της τάξης κρίνει αναγκαία μια έκτακτη συνάντηση.
 • Κατά την επίδοση του Ελέγχου προόδου ανά τρίμηνο.
  • Εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη του τριμήνου, πραγματοποιείται παιδαγωγική συνάντηση του/της εκπαιδευτικού της τάξης με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών, προκειμένου να ενημερωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους.
 • Κατά την ολοκλήρωση του σχολικού έτους για τους τίτλους προόδου – σπουδών.

Η είσοδος των γονέων/κηδεμόνων στον σχολικό χώρο επιτρέπεται μόνο κατά τις προβλεπόμενες ώρες συναντήσεων με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων.

Οι γονείς-κηδεμόνες οφείλουν να επικαιροποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, και να ενημερώνουν άμεσα τους εκπαιδευτικούς για κάθε αλλαγή, ώστε το Σχολείο να έχει τα ισχύοντα τηλέφωνά τους και τις έγκυρες ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους για την αποστολή ενημερωτικών σημειωμάτων ή/και βεβαιώσεων για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών, για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών θεαμάτων κ.λπ.. Επίσης, οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να επισκέπτονται τακτικά την ιστοσελίδα του Σχολείου και να ενημερώνονται υπεύθυνα για τα θέματα του Σχολείου. Τέλος, οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να έχουν φροντίσει είτε οι ίδιοι ή πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει να είναι άμεσα διαθέσιμοι σε επικείμενες έκτακτες περιπτώσεις.

III. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών κάθε Σχολείου συγκροτούν τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων, που φέρει την επωνυμία του σχολείου και συμμετέχουν αυτοδικαίως σε αυτόν. Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων είναι ένας σημαντικός θεσμός, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Σχολικής Κοινότητας και γι΄ αυτό είναι σημαντική η συμμετοχή όλων των γονέων/κηδεμόνων. Βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τη Διευθύντρια, τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, αλλά και με τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου.

IV. ΣχολικόΣυμβούλιο

Σε κάθε σχολική μονάδα λειτουργεί επταμελές Σχολικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας και αποτελείται από:

 • α) Τον Διευθυντή, ο οποίος είναι ο Πρόεδρος του Σχολικού Συμβουλίου και αναπληρώνεται από τον Υποδιευθυντή της σχολικής μονάδας
 • β) Δύο (2) εκπρόσωπους του οικείου Δήμου, οι οποίοι ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο ένας εκ των δύο αυτών εκπροσώπων είναι αιρετός εκπρόσωπος του οικείου Δήμου, ο οποίος είναι ο Αντιπρόεδρος του Σχολικού Συμβουλίου. Ο έτερος εκπρόσωπος είναι υπάλληλος της Διεύθυνσης ή του Τμήματος Παιδείας του οικείου Δήμου.
 • γ) Τρεις (3) εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας με τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Οι ως άνω εκπαιδευτικοί και οι αναπληρωτές τους ορίζονται κατά πλειοψηφία από τον Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής μονάδας.
 • δ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, οι οποίοι προτείνονται κατά πλειοψηφία από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων.

Το Σχολικό Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα με όσα μέλη του είναι παρόντα, υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά ανά δύο (2) μήνες και εκτάκτως, όποτε κρίνεται απαραίτητο, από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • α) εισηγείται στον Διευθυντή σχέδια δράσης της σχολικής μονάδας που αφορούν ενδεικτικώς στην οργάνωση και λειτουργία της, στην υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου, στις συνθήκες υγιεινής, στην επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων/κηδεμόνων τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα αναφορικά με την ταυτότητα και τον προσανατολισμό της σχολικής μονάδας,
 • β) εισηγείται στον Διευθυντή και στον Σύλλογο Διδασκόντων συγκεκριμένο σχέδιο αντιμετώπισης των κρίσεων που εμφανίζονται εντός της σχολικής μονάδας και τους υποστηρίζουν κατά την υλοποίησή του,
 • γ) συμβάλλει στη διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων, εκδρομών και εκδηλώσεων κάθε είδους και συνεργάζεται με φορείς της τοπικής κοινωνίας για την υλοποίησή τους,
 • δ) συνεργάζεται με τον Σύλλογο Γονέων της σχολικής μονάδας και με τους εκπροσώπους του Δήμου στη σχολική επιτροπή ιδίως στα θέματα που σχετίζονται με την υλικοτεχνική υποδομή της σχολικής μονάδας, τη χρηματοδότηση αυτής από άλλες πηγές, πλην της τακτικής κρατικής επιχορήγησης, καθώς και τη διοργάνωση και τον συντονισμό δραστηριοτήτων κάθε είδους στην τοπική κοινωνία,
 • ε) συνεργάζεται με τον Σύλλογο Γονέων, τον Δήμο, τους εκπροσώπους των μαθητικών κοινοτήτων, καθώς και τους εκπροσώπους αποφοίτων της σχολικής μονάδας, εφόσον υπάρχει σύλλογος αποφοίτων, όσον αφορά στα θέματα που σχετίζονται με την προσφορά της σχολικής μονάδας στην τοπική κοινωνία.»

V. Η σημασία της σύμπραξης όλων

Ένα ανοιχτό, συνεργατικό, συμπεριληπτικό και δημοκρατικό Σχολείο έχει ανάγκη από τη σύμπραξη όλων −μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών, Διευθύντριας, Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, Σχολικής Επιτροπής, Τοπικής Αυτοδιοίκησης−, για να επιτύχει στην αποστολή του.

5. Πολιτική του σχολείου για προστασία από πιθανούς κινδύνους

I. Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών

Οι φυσικές καταστροφές παρουσιάζουν αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια με ποικίλες συνέπειες στο ανθρωπογενές περιβάλλον. Οι σχολικές μονάδες, ως λειτουργικοί χώροι φιλοξενίας και δραστηριοποίησης ευάλωτης ομάδας του πληθυσμού, απαιτούν αυξημένο βαθμό ετοιμότητας έναντι των κινδύνων αυτών.

Για την προστασία από σεισμούς και συνοδά φυσικά φαινόμενα επικαιροποιείται κάθε χρόνο το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου και υλοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Η Διευθύντρια του σχολείου, στην αρχή του σχολικού έτους και σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων, τη Σχολική Επιτροπή και άλλους αρμόδιους φορείς προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπονται για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών εντός του σχολικού χώρου. Επίσης ενημερώνουν τους μαθητές/μαθήτριες για τους βασικούς κανόνες και τρόπους αντίδρασης κατά την εκδήλωση των φαινομένων αυτών.

Διευκρινίζεται ότι οι μαθητές/μαθήτριες δεν αποχωρούν από το σχολείο μόνοι τους, αλλά παραδίδονται στους γονείς/κηδεμόνες τους ή σε άλλα πρόσωπα που οι γονείς/κηδεμόνες έχουν ορίσει γραπτώς για τον σκοπό αυτό.

Τέλος, σε καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων-επικίνδυνων φαινομένων η Διευθύντρια, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές/μαθήτριες, οι γονείς/κηδεμόνες, οφείλουν να συμμορφώνονται και να ακολουθούν ρητά τις οδηγίες που εκδίδουν οι εκάστοτε αρμόδιοι φορείς/υπηρεσίες: π.χ. ΕΟΔΥ, ΥΠΑΙΘ, Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κ.λ.π. για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και την ασφάλεια των μελών της.

II. Σχέδιο Εκκένωσης και Χώρος συγκέντρωσης σε περίπτωση ανάγκης

III. Ειδικός σχεδιασμός αποχώρησης λόγω έκτακτων συνθηκών

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για την ασφάλεια των παιδιών έχει καταρτιστεί σχέδιο διαφυγής και πραγματοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας τρεις φορές σε κάθε σχολική χρονιά.

6. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας – Διαδικασίες διασφάλισης της εφαρμογής του

Ο κοινά συμφωνημένος Κανονισμός βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρησή του από όλους τους παράγοντες του Σχολείου (μαθητές/μαθήτριες, εκπαιδευτικούς, άλλο επιστημονικό προσωπικό, γονείς/κηδεμόνες, βοηθητικό προσωπικό) με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου και είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το Σχολείο να οικοδομήσει για να πετύχει τους στόχους και το όραμά του.

Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τη Διευθύντρια και τον Σύλλογο Διδασκόντων, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την κείμενη εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών ενημερώνονται ηλεκτρονικά σχετικά με τον κανονισμό του σχολείου.


Πηγές
Νομοθετικές ρυθμίσεις
• Ν.4692/2020, «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις»
• ΠΔ 79/2020, «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων»
• Καθηκοντολόγιο Εκπαιδευτικών (ΦΕΚ 1340/2002 – Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002)
• ΙΕΠ, Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας